close

Статут Громадської Організації "Вірменська Молодь Дніпропетровської області"

Преамбула

Ми - активісти молодіжних організацій вірменських громад Дніпропетровщини,
виходячи із сучасних тенденцій розвитку громадської активності Вірменської громади на території Дніпропетровської області, зокрема молоді, 
оперуючись на Основний Закон та інші нормативно-правові акти,
прагнучи зберегти національну самобутність вірмен, що проживають на Україні,
заручившись підтримкою Всеукраїнської Асоціації Громадських Організацій «Спілка Вірмен України» та Всеукраїнської молодіжної організації «Спілка Вірменської Молоді України», створюємо молодіжну організацію «Вірменська Молодь Дніпропетровської області»

І. Загальні положення.

1.1. Вірменська Молодь Дніпропетровської області (далі за змістом - ВМДО) є Молодіжною організацією Всеукраїнської Асоціації Громадських Організацій «Спілка Вірмен України» (далі СВУ) на території Дніпропетровської області, і створена на основі єдності інтересів по збереженню національної самобутності, розвитку мови, освіти і культури вірмен , що проживають на території Дніпропетровської області.
1.2. ВМДО діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закону України «Про об’єднання громадян», іншого чинного законодавства України, Статуту СВУ, Положенням СВМУ і цього Положення.
1.3. ВМДО є структурним підрозділом СВМУ і діє на засадах законності, добровільності, рівноправності усіх її членів, самоврядування, гласності.
1.4. ВМДО має свою емблему та символіку , титульний бланк та реквізити, зразки яких затверджує правління ВМДО. ВМДО може використовувати символіку СВУ, СВМУ у своїй діяльності.
1.5. ВМДО співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами, молодіжними і дитячими об’єднаннями, партіями, організаціями і рухами, діяльність яких не суперечить Конституції України та чинному законодавству, на засадах рівноправного партнерства, в ім’я досягнення співпадаючих цілей веде взаємовигідне співробітництво. ВМДО співпрацює з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності з метою захисту прав, свобод та законних інтересів своїх членів.
1.6. Офіційна назва українською мовою:
1.6.1. Повна: Молодіжна організація ВМДО «Вірменська Молодь Дніпропетровської області»
1.6.2. Скорочена: Вірменська Молодь Дніпропетровської області
1.6.3. Абревіатура: ВМДО
Офіційна назва ВМДО іншими мовами затверджується Правлінням.
1.7. ВМДО поширює свою діяльність на територію Дніпропетровської області.
1.8. Місцезнаходження ВМДО: м. Дніпропетровськ,

ІІ. Мета, основні завдання ВМДО.

2.1. Основною метою діяльності ВМДО є об’єднання представників вірменської національності для спільного задоволення своїх культурних, духовних, громадсько-політичних, економічних, правових та інших потреб і сприяння підтримання ґуртовності вірмен, що проживають на території України.
2.2. ВМДО створюється для об’єднання та координації зусиль задля задоволення і захисту  прав та інтересів своїх членів, залучення молоді до участі у громадському житті, сприяння позитивним перетворенням у нашому суспільстві, пропаганда та поширення прогресивних ідей та світогляду серед вірменської молоді; 
2.3 Головні завдання ВМДО:
2.3.1. Об’єднання вірменської молоді і залучення її до активного громадського, освітнього, культурного, духовного і інтелектуального життя вірменської діаспори України;
2.3.2. Задоволення національно-культурних потреб вірменської молоді України;
2.3.3. Захист прав та свобод членів організації, сприяння членам у вирішенні питань захисту їх прав та інтересів;
2.3.4. Сприяння підвищенню суспільної, політичної, культурної та наукової активності вірменської молоді, активізація участі молоді у процесах державного життя України;
2.3.5. Сприяння активній участі вірменської молоді діяльності Української Єпархії Вірменської Апостольської Церкви.
2.3.6. Конструктивна взаємодія із зацікавленими державними, громадськими і підприємницькими структурами України і інших держав, з метою вирішення проблем національно-культурного розвитку вірмен, що проживають на Україні;
2.3.7. Розвиток та активізація, сприяння підвищенню освіченості та моральності своїх членів та молоді;
2.3.8. Участь у створенні умов для втілення потенційних можливостей молодої людини, сприяння самореалізації вірменської молоді, сприяння всебічному розвитку творчої та молоді, її вихованню;
2.3.9. Сприяння налагодженню контактів своїх членів з молоддю різних країн світу для вільного обміну ідеями та вивчення позитивного досвіду;
2.3.10. Становлення контактів між молодіжними організаціями, активна співпраця з усіма громадськими та молодіжними організаціями, спілками, об’єднаннями, налагодження контактів, обміну інформації і координації дій організацій та реалізація їх спільних інтересів у суспільстві;
2.3.11. Представлення інтересів своїх членів, молоді перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності.
2.3.12. Сприяти розробці та обговоренню проектів державної молодіжної політики, що торкаються представників національних меншин, а також проектів співпраці між державою та громадськістю в умовах існуючого законодавства;
2.3.13. Сприяння в створенні та діяльності освітніх, просвітницьких, тренінгових та інформаційних молодіжних центрів на базі організацій ВМДО;
2.3.14. Здійснення громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів, що мають відношення до мети та основних завдань діяльності ВМДО, брати участь у їх обговоренні та прийнятті разом з відповідними державними та недержавними органами та організаціями;
2.3.15. Реалізація спільних програм з міжнародними та національними партнерськими організаціями;
2.3.16. Моніторинг та дослідження стану громадянського суспільства в Україні;
2.3.17. Розповсюдження інформації про діяльність організації;
2.3.18. Сприяння в організації та проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінг-курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, організація кампаній в підтримку свободи слова, інших освітніх та просвітницьких заходів, покликаних сприяти здійсненню мети та основних завдань ВМДО;
2.3.19. Привернення уваги органів державної влади, інших державних та недержавних структур та громадськості до проблем громадянського суспільства, та молоді зокрема;
2.3.20. Сприяння взаємодії між недержавними організаціями та суспільством, налагодження фахових, інформаційних та інших зв'язків з державними, громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями (у тому числі закордонними та міжнародними), а також приватними особами для реалізації мети і завдань;
2.3.21 Сприяння розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на вивчення та застосування сучасних прогресивних методів розвитку громадянського суспільства;
2.3.22. Участь у розробці та виконанні загальнодержавних, регіональних, міжнародних програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів для розвитку громадянського суспільства.
2.4. Для досягнення програмних цілей і виконання програмних завдань ВМДО в установленому законом порядку:
2.4.1. Самостійно планує свою діяльність, у тому числі шляхом реалізації власних програм або участі в програмах інших організацій;
2.4.2. Залучає організаційну, інформаційну, фінансову та матеріальну допомогу від вітчизняних та зарубіжних організацій та окремих громадян для використання з метою виконання програмних завдань;
2.4.3. Представляє і захищає свої законні інтереси, законні інтереси своїх членів, законні інтереси вірменської молоді Дніпропетровської області в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, громадських організаціях та інших об’єднаннях громадян України, в закордонних і міжнародних державних і недержавних організаціях;
2.4.4. Звертається до органів державної влади і управління всіх рівнів, органів місцевого самоврядування за одержанням допомоги та інформації, необхідної для реалізації програмної мети та основних завдань діяльності;
2.4.5. Проводить громадські слухання, інші публічні і масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, пікети та ін.), пов’язані із проблемами вірменської молоді України;
2.4.6. Бере участь у проведенні навчальних заходів – семінарів, форумів, конференцій, тренінгів, навчальних модулів, циклів лекцій та інших координаційних та інформаційних заходів тощо, спрямованих на реалізацію мети та основних завдань діяльності;
2.4.7. Виступає з ініціативою щодо розробки та прийняття законодавчих та нормативних актів, поправок до них, що стосуються молодіжної політики та розвитку громадянського суспільства, та бере безпосередню участь у їхній підготовці;
2.4.8. Підтримує прямі міжнародні контракти та зв’язки, що відповідають меті діяльності ВМДО і не суперечить чинному законодавству та міжнародним угодам України;
2.4.9. Розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі, в тому числі через засоби масової інформації; 
2.4.10. Займається іншою діяльністю, яка не заборонена чинним законодавством України з метою реалізації мети та основних завдань ВМДО.

ІІІ. Членство, права та обов’язки членів ВМДО.

3.1. Членство в ВМДО є добровільним, індивідуальним, фіксованим і посвідчується членським квитком, зразок якого затверджується Правлінням ВМДО.
3.2. Членами ВМДО є фізичні особи віком від чотирнадцяти до тридцяти п’яти років.
3.3. Членами ВМДО є члени Молодіжних Організацій вірменських громад Дніпропетровської області, які діють за територіальним принципом в містах, районних в містах, районах, селах та селищах Дніпропетровської, а у разі відсутності вірменських громад в адміністративно-територіальній одиниці – вiрменська молодiжна органiзацiя (далі за змістом Молодіжні Організації), а за відсутності такої, - громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які бажають приймати участь у діяльності  ВМДО. Члени ВМДО повинні визнавати дане Положення і Статут СВУ і зобов’язані притримуватись їх положень.
3.4. Для вступу в ВМДО особа подає в Молодіжну Організацію заяву і заповнену анкету. Зразки заяви і анкет затверджуються Правлінням ВМДО. За відсутності Молодіжної Організації прийом в ВМДО здійснюється уповноваженою організацією в містах чи Координаційною Радою.
3.5. На основі норм законодавства України і цього Положення, заява особи, щодо вступу до ВМДО може бути відхилена, але при цьому, расова і етнічна приналежність, соціальне походження, віросповідання і майновий стан не можуть бути причиною для відмови у прийнятті в ВМДО.
3.6. Членами ВМДО безперешкодно можуть бути члени інших молодіжних організації.
3.7. Члени організації мають рівні права і обов’язки.
3.8. Припинення членства
3.8.1. Індивідуальне членство в організації може бути припинено на основі поданої особистої письмової заяви.
3.8.2. Член ВМДО, який систематично порушує дане Положення або дискредитує своє діяльністю ВМДО, СВМУ і СВУ, може бути виключений з неї за рішенням Правління місцевої організації. Оцінку діям, які несумісні з  Положенням ВМДО, або діям що йдуть урозріз з її цілями дає Правління місцевої організації. У випадку незгоди із рішенням Правління місцевої організації член ВМДО звертається із апеляційною до Правління ВМДО.
3.8.4. У разі ліквідації ВМДО, членство припиняється автоматично.
3.8.5. До припинення свого членства в ВМДО особа повинна розрахуватись із ВМДО по всім своїм зобов’язанням.
3.8.6. Припинення членства фізичної особи в ВМДО передбачає її відставку з усіх посад у складі будь-яких органів ВМДО.
3.9. Члени ВМДО мають право:
3.9.1. Виступати від власного імені, як член ВМДО.
3.9.2. Брати участь у роботі ВМДО.
3.9.3.Визначатись щодо форми і міри особистої участі у діяльності ВМДО.
3.9.5. На доступ до будь-якої інформації пов’язаної з діяльністю ВМДО.
3.9.6. Обирати та бути обраними в підрозділи ВМДО.
3.9.7. Відкрито висловлювати та відстоювати свої погляди.
3.9.8. Вносити різноманітні пропозиції щодо всіх сторін діяльності ВМДО.
3.9.10. Вносити питання на розгляд Конференцій ВМДО.
3.9.11. Вносити питання на розгляд Правління місцевої організації ВМДО.
3.9.12. Добровільно вибувати з лав об’єднання за власним бажанням, повідомивши про це у письмовій формі Голову відповідної організації ВМДО, або його заступників.
3.10. Члени ВМДО зобов’язані:
3.10.1. Приймати участь у діяльності ВМДО.
3.10.2. Виконувати рішення посадових осіб, керівних і виконавчих органів ВМДО, які прийняті у межах їх компетенції і не суперечать нормам законодавства і цього Положення.
3.10.3. Поважати законні права та інтереси інших членів ВМДО.
3.10.4. Вести інформаційну роз’яснювальну роботу, щодо діяльності ВМДО.
3.11.6. Власним прикладом підносити авторитет ВМДО.
3.10.7. Не допускати дій, які підривають авторитет ВМДО, шкодять їй чи заважають її діяльності.
3.10.8. Дотримуватись вимог цього Положення.
3.11. За порушення Положення, завдання моральних чи матеріальних збитків, до членів ВМДО можуть бути застосовані такі дисциплінарні санкції: зауваження, попередження, виключення з ВМДО на підставах і порядку, встановленому цим Положенням.

ІV. Структурна побудова та виборні органи ВМДО, їх повноваження.

4.1.Для здійснення своїх функцій ВМДО створює організаційну структуру, яка складається з:
- З’їзд ВМДО;
- Правління ВМДО;
- Голова, Перший заступник Голови, Секретар ВМДО;
- Координаційна Рада ВМДО;
- Постійно діючі Комітети ВМДО;
- Тимчасові Комітети ВМДО;
- Ревізійна комісія.
4.2. З’їзд ВМДО.
4.2.1. Вищим керівним органом ВМДО є З’їзд ВМДО (далі - З’їзд).
4.2.2. Черговий З’їзд скликається не рідше одного разу на рік. Позачерговий З’їзд може бути скликаний Головою ВМДО за власною ініціативою, або Головою ВМДО на письмову вимогу не менш як 1/3 Членів Правління ВМДО у випадку, коли ініціатори скликання вважають, що З’їзд повинен розглянути і вирішити питання, що мають важливе значення для діяльності ВМДО.
4.2.3. Про скликання чергового чи позачергового З’їзду повідомляють усіх членів ВМДО або делегатів рекомендованим листом не пізніше як за 20 днів до дати початку роботи З’їзду.
4.2.4. Делегатами З’їзду є усі члени ВМДО або члени ВМДО в рамках квот. 
4.2.5. У роботі З’їзду мають право приймати участь:
- Делегати З’їзду - з правом приймати участь в обговоренні і голосуванні.
- Інші особи, які запрошені на З’їзд Правлінням ВМДО з правом дорадчого голосу.
4.2.6. Квота представництва на З’їзді встановлюється Правлінням ВМДО. В рамках квот Молодіжні організації вірменських громад Дніпропетровської області визначають персональний склад делегатів.
4.2.7.Порядок денний З’їзду визначає Координаційна Рада або ініціатор її скликання. Про доповнення до порядку денного чергового чи позачергового З’їзду вправі прийняти рішення сам З’їзд з ініціативи хоча б одного із членів ВМДО, за умови, якщо за доповнення до порядку денного проголосувала більшість від кількості членів, або їх делегатів, що присутні на зборах. 
4.2.8. Головуючим на З’їзді є Голова ВМДО, Секретарем З’їзду є Секретар ВМДО.
4.2.9. Головуючий на З’їзді першим питанням зобов’язаний поставити на голосування питання про доповнення до порядку денного З’їзду, якщо така письмова вимога надійшла в період між оголошенням про скликання та самим початком роботи З’їзду. 
4.2.10. З’їзд вправі розглядати питання, внесені до порядку денного і приймати по них рішення за умови участі в таких зборах не менше як двох третин делегатів. Голосування може бути відкритим або таємним. Під час голосування на З’їзді кожен делегат має один голос. 
4.2.11. Рішення З’їзду приймаються простою більшістю голосів присутніх учасників конференції ВМДО, за винятком рішень про припинення діяльності ВМДО, внесення змін і доповнень до Положення та дострокове звільнення з посади Голови ВМДО, які приймаються 2/3 голосами присутніх на З’їзді.
4.3. До виключної компетенції З’їзду відносяться:
4.3.1. Затвердження Положення, внесення до нього змін і доповнень;
4.3.2. Визначення основних напрямів діяльності ВМДО;
4.3.3. Обрання Голови ВМДО;
4.3.4. Розгляд питання про дострокове звільнення з посади Голови ВМДО.
4.3.5. Визначення кількості та назви Постійно діючих комітетів.
4.3.6. Обрання голови та членів Ревізійної комісії ВМДО.
4.3.7. Заслуховування і затвердження річних звітів і докладів виборних посадових осіб ВМДО.
4.3.8. Делегування Голові ВМДО, Правлінню ВМДО чи Координаційній Раді окремі свої повноваження.
4.3.9. Прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію ВМДО.
4.3.10. З’їзд вправі приймати рішення також з інших питань, що стосуються діяльності ВМДО.
4.3.11. Рішення З’їзду оформляються протоколами (виписками з протоколів). Протокол З’їзду повинен бути оформлений не пізніше п’яти робочих днів з дати закінчення роботи З’їзду і в 10-ти денний термін після закінчення роботи конференції розісланий членам Правління ВМДО.
4.3.12. На першу вимогу члена ВМДО йому (його представникові) повинна бути надана можливість ознайомитися із протоколами З’їзду.
4.4. Правління ВМДО.
4.4.1. Вищим керівним органом ВМДО в період між З’їздами є Правління ВМДО (далі - Правління)
4.4.2. Членами Правління з правом голосу є: Голова ВМДО, Перший Заступник Голови ВМДО, Голови Молодіжних Організацій вірменських громад Дніпропетровської області (або уповноважені в установленому порядку представники), Голови постійно діючих комітетів. 
Також в роботі Правління з правом дорадчого голосу можуть приймати участь: Голови тимчасових комітетів, Голова ревізійної комісії та інші особи, яким надано це право Правлінням ВМДО.
В роботі Правління ВМДО також бере участь Секретар ВМДО, без права голосу.
4.4.3. Правління працює в режимі засідань. Головує на засіданні Правління Голова ВМДО. За відсутності Голови ВМДО головує на засіданні Перший заступник Голови ВМДО, або один із Заступників Голови ВМДО за дорученням Голови ВМДО.
4.4.4. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півроку.
4.4.5. Правління скликається за ініціативою Голови ВМДО, чи за ініціативи більшості членів Правління.
4.4.6. Засідання Правління є правомірним у разі присутності на ньому більше половини членів Правління. 
4.4.7. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. У разі подання кандидатури на посаду Голови ВМДО на третій строк рішення приймається ¾ присутніх на засіданні членів Правління. У випадку рівномірного розподілення голосів, голос Голови є вирішальним.
4.4.8. Рішення Правління оформлюється протокольно, чи видається як окремий акт, який підписується Головою ВМДО, або Першим Заступником Голови ВМДО чи одним із Заступників Голови ВМДО за його дорученням.
4.5. Функції і повноваження Правління.
4.5.1. Скликає З’їзд у відповідності до цього Положення, визначає дату і місце проведення, визначає квоти представництв Молодіжних організацій вірменських громад Дніпропетровської області, запрошує інших осіб бути присутнім на З’їзді.
4.5.2. Попередньо вносить зміни в Положення ВМДО, які вступають в силу у періоди між З’їздами, із наступним затвердженням внесених змін на найближчому З’їзді.
4.5.3. Визначає стратегію ВМДО і шляхи реалізації рішень З’їзду.
4.5.4. Затверджує програми діяльності ВМДО.
4.5.5. Визначає загальні основи використання переданих коштів і майна. Затверджує бюджет ВМДО.
4.5.6. Затверджує внутрішні нормативні положення ВМДО, а також інші внутрішні нормативні документи, вносить зміни до них. Дає офіційне роз’яснення тексту Положення, затверджує офіційні переклади Положення і інших нормативних документів іноземними мовами.
4.5.7. Затверджує символіку, зразки титульних бланків ВМДО, визначає порядок їх використання.
4.5.8. Обирає та звільнює з посади Першого заступника Голови ВМДО;
4.5.9. Створює та припиняє діяльність Тимчасових комітетів ВМДО. Обирає та звільняє з посади Голову та членів Тимчасових комітетів ВМДО.
4.5.10. Має право:
- подавати на розгляд З’їзду окремі питання, рішення яких належить до компетенції Правління;
- делегувати Голові ВМДО виконання окремих функцій, що належать до компетенції Правління;
4.5.11. Виконує інші функції, які не суперечать Положенню та іншими внутрішніми нормативними документами. Також виконю функції, які не входять до повноваження інших органів та посадових осіб ВМДО.
4.5.12. Правління може делегувати окремі свої повноваження іншим виборним органам ВМДО.
4.6. Виключення члена Правління із складу Правління.
4.6.1. Правління може виключити Першого Заступника Голови ВМДО, Голів Молодіжних організацій вірменських громад Дніпропетровської області, Голів і членів Тимчасових комітетів ВМДО, якщо за це рішення проголосувало ¾ від всіх членів Правління. 
4.6.2. У випадку виключення Першого Заступника Голови ВМДО, Голів Молодіжних організацій вірменських громад Дніпропетровської області, Голів і членів Тимчасових комітетів ВМДО, обирається виконуючий обов’язки.
4.6.3. У випадку виключення Голів Молодіжних організацій вірменських громад Дніпропетровської області чи уповноваженого в установленому порядку представника, Молодіжною організацією вірменської громади на протязі 30 днів подається кандидатура нового члена Правління від своєї організації.
4.6.4. Виключений член Правління може претендувати на посаду члена Правління не раніше ніж через 1 рік.
4.7. Голова ВМДО.
4.7.1. Очолює ВМДО Голова ВМДО (далі - Голова). Голова підзвітний З’їзду.
4.7.2. Голова обирається З’їздом строком на 1 ріки. Одна особа не може бути обраним на посаду Голови більше ніж 2 рази підряд. Голова може бути переобраний на 3 строк у випадку подання даної кандидатури рішенням Правління.
4.7.3. Функції і повноваження Голови:
- діє від імені ВМДО;
- організує діяльність ВМДО і несе відповідальність за виконання рішень З’їзду і правління, інформує З’їзд і Правління про прийняті ним рішення;
- здійснює оперативне управління майном та коштами ВМДО;
- втілює у життя рішення керівних органів ВМДО;
- призначає та звільнює Заступників Голови ВМДО;
- призначає та звільнює Голів та членів Постійних комітетів ВМДО;
- має право скликати позачерговий З’їзд. Скликає засідання Правління і Координаційної Ради;
- організовує заходи ВМДО;
- користується правом першого підпису на фінансових документів;
- видає та підписує внутрішні нормативні документи ВМДО, які є обов’язковими для виконання посадовими особами і членами ВМДО;
- між засіданнями Правління, разом з Координаційною Радою, вирішує нагальні питання, про що звітує на найближчих засіданнях Правління, З’їзді;
- призначає та визначає обов’язки заступника.
4.7.4. У разі неможливості Голови ВМДО виконувати свої функції, всі повноваження беруть на себе Перший Заступник Голови ВМДО.
4.8. Перший заступник Голови ВМДО.
4.8.1. Перший Заступник Голови ВМДО обирається Правлінням ВМДО за поданням Голови ВМДО або більшістю членів Правління ВМДО строком на 1 ріки. Перший заступник Голови ВМДО організовує діяльність ВМДО, всебічно сприяє виконанню рішень З’їзду, Правління. Виконує доручення Голови ВМДО.
4.8.2. За відсутності Голови ВМДО чи неможливості виконання ним своїх функцій, Перший Заступник Голови ВМДО за дорученням Голови ВМДО бере на себе всі повноваження Голови ВМДО.
4.8.3. Перший Заступник Голови ВМДО є членом Правління ВМДО та Координаційної ради.
4.8.4. Перший Заступник Голови має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він повідомляють Правління ВМДО. Правління приймає відставку шляхом заслуховування їх заяв про відставку.
4.9. Секретар ВМДО.
4.9.1. Секретар ВМДО призначається Головою ВМДО.
4.9.2. Основними напрямами роботи Секретаря ВМДО є:
- ведення діловодства;
- виконання технічних функцій щодо забезпечення і обслуговування роботи посадових осіб та органів ВМДО
4.10. Координаційна Рада
4.10.1. Постійно діючий організаційно-виконавчий орган підзвітний Правлінню.
4.10.2. В Координаційну Раду входять, тим самим є її членами Голова ВМДО, Перший заступник голови ВМДО, Заступники Голови ВМДО, Голови та члени Постійно діючих комітетів ВМДО і Секретар ВМДО, також на час виконання своїх обов’язків Голова та члени Тимчасових комітетів ВМДО. Керує роботою Координаційної Ради - Голова ВМДО. Інші особи, які не зазначені в частині першій цього пункту не мають право бути членами Координаційної ради.
4.10.3. Основними завданнями Координаційної Ради є:
- забезпечення виконання рішень, прийнятих виборними органами і посадовими особами ВМДО;
- забезпечення функціонування ВМДО, її органів і посадових осіб, для належного виконання ними своїх функцій.
- здійснення оперативного планування і оперативної діяльності ВМДО;
- узагальнення питання членського обліку;
- ведення фінансової діяльність ВМДО.
- ведення всіє внутрішньої документацію і її зберігання;
- координація роботи Молодіжних організацій вірменських громад Дніпропетровської області, надання допомоги їм у їх діяльності;
- виконання інших функцій за дорученням Голови ВМДО чи Правління ВМДО.
4.11. Постійно діючі комітети ВМДО.
4.11.1. Задля більш ефективного виконання мети та завдань організації З’їздом ВМДО створюються галузеві Постійно діючі комітети ВМДО. З’їздом ВМДО визначається кількість Постійно діючих комітетів та їх назви. За потреби, Головою ВМДО може бути створений Постійно діючий комітет ВМДО, який затверджується найближчим З’їздом ВМДО.
4.11.2. Голів та членів Постійно діючих комітетів ВМДО призначає та звільняє з посади Голова ВМДО.
4.11.3. Голови Постійно діючих комітетів ВМДО з моменту їх призначення стають повноправними членами Правління ВМДО з правом голосу.
4.11.4. Голови та члени Постійно діючих комітетів ВМДО з моменту їх призначення стають членами Координаційної ради.
4.12. Тимчасові комітети ВМДО.
4.12.1. Для виконання програмних завдань ВМДО або з метою вирішення конкретного завдання, Правлінням ВМДО можуть створюватись Тимчасові комітети. Діяльність таких комітетів регулюється цим Положенням. Задля більш детального визначення напряму діяльності Тимчасових комітетів ВМДО може створюватись Положення про відповідний Тимчасовий комітет ВМДО, який затверджується Правлінням ВМДО.
4.12.2. Голови та члени Тимчасових комітетів ВМДО обираються на засіданні Правління ВМДО простою більшістю голосів присутніх і входять в склад Координаційної ради на час виконання ними своїх повноважень.
4.12.3. Голови та члени Тимчасових комітетів ВМДО приймають участь у засіданні Правління із правом дорадчого голосу.
4.13. Ревізійна комісія ВМДО.
4.13.1. Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю ВМДО.
4.13.2. Персональний склад Ревізійної комісії обирається З’їздом ВМДО за поданням Голови СВУ або уповноваженого представника СВУ. Членами Ревізійної комісіє не можуть бути Голова ВМДО, Перший заступник, Заступники голови, члени Координаційної ради. Ревізійна комісія підзвітна З’їзду ВМДО та Голові СВУ.
4.13.3. Ревізійна комісія складається з голови та двох членів комісії.
4.13.4. Ревізійна комісія у межах своєї компетенції має право:
- вимагати та отримувати від посадових осіб ВМДО, її членів та працівників надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень про фінансову діяльність ВМДО, в тому числі про залучення і використання коштів і майна;
- складати висновки і звіти з перевірки фінансової діяльності ВМДО та подавати їх на затвердження З’їзду ВМДО; 
- залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності ВМДО;
4.13.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам ВМДО, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Положення або зловживання з боку посадових осіб ВМДО чи її членів.

V. Організаційна Структура ВМДО.

5.1. Організаційну структуру ВМДО представляють Молодіжні Організації вірменських громад Дніпропетровської області, які діють за територіальним принципом в містах, районних в містах, районах, селах та селищах (далі за змістом Молодіжні Організації), у разі відсутності вірменських громад в адміністративно-територіальній одиниці – вірменська молодіжна організація.
5.2. Молодіжні Організації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці самостійно визначають власний напрямок діяльності, який не суперечить цілям і завданням ВМДО.
5.3. Молодіжні Організації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці зобов’язані:
- діяти у відповідності із методами та напрямками ВМДО, визначеними цим Положенням;
- надавати за запитом Координаційної Ради інформацію про членів ВМДО із відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
- виконувати рішення центральних керівних  і виконавчих органів ВМДО;
- делегувати членів відповідної організації на З’їзд;
5.4. У разі невиконання вищими керівними органами Молодіжних Організацій в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці  п. 5.3. цього Положення, до них можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, обсяг та вид яких визначається Правлінням ВМДО.

VІ. Майно та кошти ВМДО, порядок використання.

6.1. ВМДО може бути передане майно для здійснення програмної діяльності. ВМДО може бути передано будинки, споруди, устаткування, обладнання, інвентар, майно, кошти, інші ресурси, необхідні для забезпечення діяльності, передбаченої Положенням.
6.2. Кошти ВМДО формуються з: 
- добровільних внесків і пожертвувань, в тому числі і таких, що мають цільовий характер (благодійні внески та гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій чи натуральній формі (в т.ч. і від нерезидентів); 
- коштів та іншого майна, переданих іншими організаціями або державою, переданих іншою неприбутковою організацією відповідного виду після її ліквідації;
6.3. Організація має право здійснювати будь-які угоди стосовно майна та коштів, що передано ВМДО, що не суперечать програмним цілям та Положенню ВМДО як неприбуткової організації та законодавству України. 
6.4. Порядок використання майна та коштів ВМДО визначають її органи управління відповідно до повноважень, наданих їм цим Положенням. 
6.5. Бюджет ВМДО
6.5.1. Бюджет ВМДО приймається і затверджується Правлінням по кожному заходу окремо.
6.5.2. Бюджет ВМДО формується за рахунок:
- пожертвувань окремих юридичних та фізичних осіб;
- інших надходжень, що не суперечать програмним завданням. 
6.6. Молодіжні організації вірменських громад Дніпропетровської області самостійно розпоряджаються майном та коштами, які є їх власністю.
6.7. Право першого підпису на всіх фінансових документах ВМДО має її Голова. 
6.8. Кошти ВМДО використовуються для вирішення цілей та завдань об’єднання, придбання матеріально-технічних засобів, на фінансування проектів, тощо, у відповідності до Положення.
6.9. Кошти та інше майно ВМДО, у тому числі і при її ліквідації, не можуть бути розподілені між її членами і використовуються для виконання завдань ВМДО чи на благодійні цілі.
6.10. ВМДО самостійно здійснює контроль за майном, що їй передано і знаходиться в його розпорядженні.

VІІ. Міжнародна діяльність організації.

7.1. ВМДО у міжнародній діяльності керується чинним законодавством України та міжнародними угодами України, ратифікованими Верховною Радою України.
7.2. Організація має право підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, які не суперечать міжнародним зобов’язанням України та нормам міжнародного права.

VІІІ. Порядок внесення змін та доповнень до Положення ВМДО.

8.1. Рішення про прийняття змін і доповнень до Положення ВМДО приймається на З’їзді ВМДО, шляхом прямого, рівного, загального голосування 2/3 голосів присутніх на З’їзді ВМДО, крім розділу І “Загальні положення”, розділу ІІ “ Мета, основні завдання ВМДО ” та розділу VІІІ „Порядок внесення змін та доповнень до Положення ВМДО ”” цього Положення.
8.2. Рішення про прийняття змін і доповнень до розділу І “Загальні положення”, розділу ІІ “ Мета, основні завдання ВМДО ” та розділу VІІІ „Порядок внесення змін та доповнень до Положення ВМДО ”” цього Положення, приймається на З’їзді ВМДО, шляхом загального, прямого, рівного  голосування 4/5 голосів присутніх на З’їзді ВМДО.
8.3. Пропозиції відносно внесення змін і доповнень до Положення на розгляд З’їзду можуть вносити в письмовій формі  Голова, Перший Заступник Голови, Заступники Голови, члени Правління, Члени Координаційної Ради.
8.4. У випадку і порядку, що передбачається пунктом 4.5.2. цього Положення, попереднє внесення змін в Положення здійснює Правління ВМДО.
8.5. Внесені в Положення ВМДО зміни та доповнення попередньо узгоджуються із уповноваженими органами Союзу Вірменської Молоді України.

IX. Реорганізація або ліквідація ВМДО.

9.1. Припинення діяльності ВМДО може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації.
9.2. Рішення про припинення діяльності ВМДО приймаються 3/4 голосів делегатів З’їзду.
9.3. Реорганізація ВМДО відбувається за рішенням З’їзду.
9.4. При реорганізації ВМДО, все його майно і права на немайнову власність передаються згідно рішення З’їзду Союзу Вірменської Молоді України. Питання про членство членів ВМДО у новоствореній організації вирішується на основі відповідного рішення З’їзду.
9.5. Ліквідація ВМДО здійснюється рішенням З’їзду.
9.6. Ліквідація ВМДО здійснюється Ліквідаційною комісією, створеною З’їздом, якщо ліквідацію ініціював З’їзд.
9.7. З моменту затвердження персонального складу Ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню ВМДО.
9.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ВМДО, яке ліквідується, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та передає його на затвердження ревізійній комісії Союзу Вірменської Молоді України.
9.9. Ліквідаційна комісія у відповідності із законодавством несе всю відповідальність за будь-яку шкоду, нанесену нею ВМДО, його членам, а також іншим особам. 
9.8. Кошти та інше майно ВМДО в разі її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами і після задоволення претензій кредиторів повинні бути передані Ліквідаційною комісією на виконання програмних цілей та завдань ВМДО чи Союзу Вірменської Молоді України.
9.9. Ліквідація ВМДО веде до розпуску всіх його структурних підрозділів. 

X. Перехідні положення.

10.1. Положення набуває сили з моменту затвердження його З’їздом ВМДО.
10.2. В момент набуття чинності цього Положення, попереднє Положення втрачає силу.
10.3. В момент набуття чинності даного Положення всі виборні органи поновлюються у статусі виконуючих обов’язки, відповідно переобираються чи призначаються З’їздом ВМДО, Правлінням ВМДО чи Головою ВМДО в рамках своїх повноважень.

Голова Молодіжної організації ВМДО «Вірменська Молодь Дніпропетровської області»

В.М.Алавердян